Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die we onder deze kopie hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke partij voor het vastleggen van gegevens op deze website (d.w.z. de "beheerder")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder het kopje "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "verwerkingsverantwoordelijke" genoemd)" in dit Privacybeleid.

Hoe registreren we uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen of nadat u toestemming hebt gegeven voor registratie tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heb je wat betreft je informatie?

U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's onze Verklaring gegevensbescherming hieronder.

2. Hosting

We hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

webgo

De provider is webgo GmbH, Heidenkampsweg 81, 20097, Hamburg, Duitsland (hierna "webgo" genoemd). Wanneer u onze website bezoekt, registreert webgo verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen.

Raadpleeg voor meer informatie het Privacybeleid voor gegevens van webgo: https://www.webgo.de/datenschutz/.

We gebruiken webgo op basis van Art. 6 (1)(f) GDPR. We hebben er een legitiem belang bij om de weergave van onze website zo betrouwbaar mogelijk te maken. Als u om uw toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 (1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, indien de toestemming de archivering van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. vingerafdrukken) omvat, zoals gedefinieerd in de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en de pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze Verklaring Gegevensbescherming legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de gegevens worden verzameld.

Hierbij wijzen wij u erop dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "verwerkingsverantwoordelijke" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bannink Media GmbH
Gartenstr. 13
26817 Rhauderfehn

Telefoon: [Telefonnummer der verantwortlichen Stelle].
E-mail: [E-Mail-Adresse der verantwortlichen Stelle].

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) GDPR of Art. 9 (2)(a) GDPR, als er speciale categorieën gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) GDPR. Als je toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op je eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) GDPR. Verder, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6(1)(c) GDPR. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Informatie over de overdracht van gegevens naar derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en de overdracht naar Amerikaanse bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn

We gebruiken, naast andere technologieën, tools van bedrijven in derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, evenals Amerikaanse tools waarvan de providers niet zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Als deze tools zijn ingeschakeld, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze landen. We willen u erop wijzen dat er geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU in derde landen die onveilig zijn op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving.

We willen erop wijzen dat de VS, als veilig derde land, over het algemeen een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming heeft als de EU. Gegevensoverdracht naar de VS is daarom toegestaan als de ontvanger gecertificeerd is onder het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF) of passende aanvullende garanties heeft. Informatie over gegevensoverdracht naar derde landen, inclusief de ontvangers van de gegevens, is te vinden in dit Privacybeleid.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

In het kader van onze zakelijke activiteiten werken we samen met verschillende externe partijen. In sommige gevallen vereist dit ook de overdracht van persoonlijke gegevens aan deze externe partijen. We geven persoonsgegevens alleen door aan externe partijen als dit vereist is in het kader van de uitvoering van een contract, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. bekendmaking van gegevens aan de belastingdienst), als we een legitiem belang hebben bij de bekendmaking op grond van Art. 6 (1)(f) GDPR, of als een andere rechtsgrondslag de openbaarmaking van deze gegevens toestaat. Bij het gebruik van verwerkers geven we persoonsgegevens van onze klanten alleen vrij op basis van een geldig contract voor gegevensverwerking. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven op elk moment herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. RAADPLEEG DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP DE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) GDPR).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECT RECLAME TE MAKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETREFFENDE PERSOONLIJKE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van overtredingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk wonen of werken of op de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om te allen tijde contact met ons op te nemen.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen op te leggen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij gewoonlijk enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een onwettige manier werd/wordt uitgevoerd, hebt u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u ze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of op te eisen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, moeten jouw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van hun archivering - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke aanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden genoemd.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u bij ons als websitebeheerder indient, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer als u ons toestemming geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u een op vergoedingen gebaseerd contract met ons bent aangegaan, is deze informatie vereist om betalingen te verwerken.

Betalingstransacties met gangbare betaalmethoden (Visa/MasterCard, debitering van je bankrekening) worden uitsluitend verwerkt via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de communicatie met ons versleuteld is, kunnen derden de betalingsgegevens die u met ons deelt niet lezen.

Ongevraagde e-mails weigeren

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat in de industrie "cookies" worden genoemd. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die uw apparaat niet beschadigen. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) of ze worden permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert, of ze worden automatisch verwijderd door uw webbrowser.

Cookies kunnen door ons worden uitgegeven (first-party cookies) of door derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven in websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor het afhandelen van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor promotionele doeleinden.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties, voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere wettelijke basis wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, kunt u vinden in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De provider van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • De tijd van het serveronderzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via ons contactformulier, worden de gegevens die u in het contactformulier invult en alle contactinformatie die u daarin verstrekt door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval we nog vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6(1)(b) GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien hierom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De informatie die u op het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijvoorbeeld nadat we ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw verzoek en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(b) GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij een effectieve afhandeling van bij ons ingediende aanvragen (Art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U hebt de mogelijkheid om u op deze website te registreren om extra websitefuncties te kunnen gebruiken. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De vereiste informatie die wij bij de registratie vragen, moet volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie weigeren.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de reikwijdte van ons portfolio of in het geval van technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.

Wij verwerken de gegevens die zijn ingevoerd tijdens het registratieproces op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR).

De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons bewaard zolang u geregistreerd bent op deze website. Daarna worden deze gegevens verwijderd. Dit laat de verplichte wettelijke bewaarplicht onverlet.

5. Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om de gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina's, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Er vindt geen toewijzing aan een gebruikers-ID plaats.

Bovendien stelt Google Analytics ons in staat om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics maakt gebruik van verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen uit te breiden en gebruikt technologieën voor machinaal leren in de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met als doel de gedragspatronen van de gebruiker te analyseren (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming conform Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF is verplicht om te voldoen aan deze standaarden voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder onder de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Browser plug-in

U kunt het opslaan en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) GDPR). U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor het archiveren van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die tot op heden hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de aanbieder van de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel niet langer van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om e-mailadressen naar eigen goeddunken te verwijderen of te blokkeren van onze distributielijst voor nieuwsbrieven in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6(1)(f) GDPR.

Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of door de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst, indien dit noodzakelijk is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6(1)(f) GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van de pagina's op onze website bezoekt waarin een Vimeo-video is geïntegreerd, wordt er een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Als gevolg daarvan ontvangt de Vimeo-server informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook als je niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij Vimeo hebt. De door Vimeo geregistreerde informatie wordt doorgestuurd naar de server van Vimeo in de Verenigde Staten.

Als je op je Vimeo-account bent ingelogd, stel je Vimeo in staat om je surfpatronen direct aan je persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je Vimeo-account.

Vimeo gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatvingerafdruk) om websitebezoekers te herkennen.

Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6(1)(f) GDPR is dit een legitiem belang. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe Vimeo omgaat met gebruikersgegevens het Vimeo Privacybeleid onder: https://vimeo.com/privacy.

Google Fonts (lokale insluiting)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts van Google om een uniform gebruik van lettertypen op deze site te garanderen. Deze Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met de servers van Google tot stand wordt gebracht in combinatie met deze toepassing.

Volg deze link voor meer informatie over Google Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. eCommerce en betalingsdienstaanbieders

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

We delen persoonlijke gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld met de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen.

Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6(1)(b) GDPR, die de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele acties.

Betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, bankrekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Voor deze transacties zijn de respectieve contractuele bepalingen en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van de betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op art. 6(1)(b) GDPR (contractverwerking) en in het belang van een vlotte, gemakkelijke en veilige betalingstransactie (Art. 6(1)(f) GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, Art. 6(1)(a) GDPR de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst.

We gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders in het kader van deze website:

Streep

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe").

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Meer informatie is te vinden in het Privacybeleid van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.